lt
en

Moterys ir vyrai Lietuvoje 2016 m.

2017-08-14

Statistikos departamentas pristatė naują leidinį apie Lietuvoje gyvenančius moteris ir vyrus. Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie moteris ir vyrus šalies ir Europos Sąjungos mastu – jų pagrindines demografines charakteristikas, dalyvavimą darbo rinkoje ir valstybės valdyme, šeimos formavimą, švietimą ir mokslą, sveikatą ir socialinę apsaugą, nusikalstamumą ir smurtą ir kt. Apžvelgiami lyčių lygybės pokyčius apibūdinantys statistiniai rodikliai. Statistinė informacija pateikiama šalies lygmeniu.

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos

2017-08-11

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui, visiems darbdaviams įtvirtinta pareiga įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, o organizacijų, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, darbdaviai privalo priimt ir paskelbti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemones. Siūlome susipažinti, su lygių galimybių politikos galimomis priemonėmis ir rekomendacijomis.

Amžius nėra pagrindas nedrausti vyresnio amžiaus asmenų

2017-07-13

Lygių galimybių kontrolierė atlikusi tyrimą nustatė, kad nė viena iš didžiųjų draudimo bendrovių nėra nustačiusi amžiaus ribos, kurią pasiekusiems asmenims būtų ribojamos galimybės sudaryti kelionių draudimo sutartį.

Seksualinis priekabiavimas ar flirtas?

2017-07-10

Seksualinis priekabiavimas yra diskriminacijos forma, apie kurią pasisakoma rečiausiai. Dažnai žmonės jaučia gėdą ar baimę pasisakyti aplinkiniams apie patiriamą nemalonų elgesį, kreiptis į žmogaus teises ginančias institucijas bei nežino, kaip elgtis su priekabiaujančiu asmeniu. Tad kaip pasireiškia seksualinis priekabiavimas, ko reikėtų imtis su juo susidūrus ir kuo jis skiriasi nuo flirto?

Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse

2017-07-03

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos misija – užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės. Tarnyba atlieka dviejų įstatymų – Visuomenės informavimo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio – vykdymo kontrolę, prižiūri bei kontroliuoja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.

Daugiau naujienų

Nesant efektyvių priemonių moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis didėja 6 metus iš eilės

2017-07-12

Iš Statistikos departamento pateiktų 2016 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio duomenų matyti, kad nuo 2011 m. atotrūkis tik didėja. 2016 m. atotrūkis sudarė 13,4 proc. ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 0,4 procentinio punkto, tačiau efektyvių priemonių jam mažinti nepateikiama.

Teatro vadovas seksualiai priekabiavo prie aktorės

2017-06-26

Kontrolierė nustatė, kad Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Zaikauskas seksualiai priekabiavo prie savo darbuotojos. Teatro vadovo neleistini veiksmai sukūrė bauginančią ir priešišką aplinką bei pažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, įpareigojantį darbdavius imtis priemonių, kad darbuotojai nepatirtų seksualinio priekabiavimo.

Garbingas amžius neturėtų būti pagrindinis kriterijus nedrausti senjorų kelionių draudimu

2017-06-20

Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu draudimo bendrovėms atsisakius drausti 81 metų moterį kelionės draudimu.

Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja pamokos metu diskriminavo homoseksualius asmenis

2017-06-19

Kontrolierė nustatė, kad Telšių Žemaitės gimnazija pažeidė Lygių galimybių įstatymą, neužtikrindama, kad mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu. Nustatyta, kad gimnazijos mokytoja dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje pateikė informaciją, kuri žemino homoseksualius asmenis, formavo neigiamą požiūrį į juos bei skatino diskriminavimą.

„Noriu, kad ne vyras būtų sekretorium, o moteris“

2017-06-08

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą, kuriame teigiama, kad VšĮ „Skaitmeninė statyba“ direktorius priekabiavo prie savo darbuotojos dėl to, kad ji yra moteris. Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimo priekabiavimo lyties pagrindu.

Daugiau naujienų