lt
en
Apie Tarnybą

TARNYBOS MISIJA 

Užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

 TARNYBOS VIZIJA

Lygias galimybes suvokianti visuomenė.

TARNYBOS VERTYBĖS

Efektyvumas, profesionalumas, nešališkumas, atvirumas.

Lietuvos Respublikos Konstitucija numato visų asmenų lygiateisiškumo principą ir prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais.

1999 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. 1999 m. balandžio 20 d. buvo paskirta pirmoji moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė. 1999 m. gegužės 25 d., vadovaujantis Konstitucijos 73 straipsnio nuostatomis, buvo įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir patvirtinti jos nuostatai.

2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo Seimo priimtas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Šis įstatymas išplėtė kontrolieriaus kompetenciją, jam priskirta draudimo diskriminuoti dėl asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų priežiūra. Įsigaliojus Lygių galimybių įstatymui, tarnybos pavadinimas pakeistas į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o kontrolieriaus pareigybės pavadinimas – į lygių galimybių kontrolierių. Šiuo metu Lygių galimybių įstatymas įtvirtina 13 draudžiamų diskriminacijos pagrindų: dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Kontrolierius, Seimo Pirmininko teikimu, skiriamas Seimo penkerių metų kadencijai, yra Seimui atskaitingas valstybės pareigūnas, atliekantis Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lygių galimybių įstatymų vykdymo priežiūrą. Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Prieš prisiekdamas, asmuo turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose iki savo kadencijos pabaigos.

Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija:

  • tiria skundus, atlieka tyrimus savo iniciatyva;
  • atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais;
  • vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą;
  • kontroliuoja Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, susijusių su lygių galimybių užtikrinimu, įgyvendinimą;
  • keičiasi turima informacija su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis.

Šiuo metu lygių galimybių kontrolieriaus pareigas eina Agneta Skardžiuvienė. 

Buvę kontrolieriai:

Edita Žiobienė* (2013-2015);

Aušrinė Burneikienė (1999-2013).

*2013 m. lapkričio 15 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-451 „Dėl lygių galimybių kontrolieriaus“ nuspręsta pavesti vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei eiti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, iki į šias pareigas bus paskirtas naujas lygių galimybių kontrolierius.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai (2017 m.)