lt
en
Patarėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka žiniasklaidos stebėseną lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, teikia siūlymus lygių galimybių kontrolieriui dėl esamos padėties gerinimo;

2. rengia lygių galimybių kontrolieriaus atliktų tyrimų, kitos veiklos apžvalgas, teikia įžvalgas dėl Tarnybos veiklos žinomumo;

3. rengia straipsnius, pranešimus ir kitą informaciją lygių galimybių tema;

4. pataria lygių galimybių kontrolieriui, skyriaus vedėjui, kitiems Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais;

5. didina Tarnybos žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį;

6. renka ir analizuoja Tarnybos veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką;

7. palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą;

8. koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;

9. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis Tarnybai strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tame tarpe ir užsienio šalių giminingomis organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis;

10. rengia informaciją apie Tarnybos veiklą užsienio delegacijoms anglų kalba, dalyvauja pristatant Tarnybos veiklą;

11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.