lt
en
Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;

2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

3. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

4. organizuoja lygių galimybių integravimo priemonių įgyvendinimo procesą;

5. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;

6. konsultuoja Tarnybos darbuotojus lygių galimybių integravimo klausimais;

7. lygių galimybių kontrolieriaus nurodymu palaiko ryšius su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje;

8. koordinuoja užsienio valstybių delegacijų, pareigūnų, tarptautinių organizacijų atstovų ir kitų svečių vizitus Tarnyboje;

9.  koordinuoja Lygių galimybių kontrolieriaus ir Tarnybos darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose;

10. sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie tarptautinę Tarnybos veiklą ir ją pateikia interneto puslapyje;

11. organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos lygių galimybių integravimo srityje apibendrinimą Tarnybos metinei ataskaitai;

12. organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos metinės veiklos ataskaitos santraukos vertimą į anglų kalbą;

13. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių galimybių klausimais įgyvendinimą;

14. Organizuoja finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti paiešką;

15. analizuoja finansavimo projektams gavimo galimybes, identifikuoja finansavimo privalumus ir trūkumus;

16. rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms dėl paramos projektams lygių galimybių klausimais įgyvendinimo;

17. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene;

18. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;

19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.