lt
en
Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai bus teikiami už nuopelnus 2020–2021 metais. Iškilminga cereminija vyks šių metų balandžio 26 d. 

BALSAVIMAS internetu vyksta iki balandžio 24 d. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kasmet rengia Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus, kurių metu apdovanojami lygybės ir įvairovės srityje pasižymėję asmenys, organizacijos, idėjos ar projektai, iniciatyvos, poelgiai, veiksmai.

Apdovanojimų statulėlės

Apdovanojimai teikiami 8 nominacijose:

Lyčių lygybės apdovanojimas skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje.

Tautų dialogo apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

Vaivorykštės apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT* teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT* atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas.

Įveiktos kliūties apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

Religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimas teikiamas už indėlį įtvirtinant religijos ir sąžinės laisvės principą, skatinant religijų įvairovės pažinimą ir jos toleravimą Lietuvoje.

Pagarbos žmogui apdovanojimas teikiamas už pastangas išlaikyti žmogiškumą bei užtikrinti žmonių orumą, už žmogaus teisių iniciatyvas, poelgius ir darbus visuomenei sunkiu laikotarpiu ar krizės metu.

Metų proveržio apdovanojimas teikiamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

Kiekvienais metais gali būti teikiami specialieji apdovanojimai. Pavyzdžiui, 2016 m. teiktas specialusis Norvegijos Karalystės ambasados įsteigtas apdovanojimas „Už pilietinės visuomenės stiprinimą“. Taip pat 2017 m. įteiktas specialus Atviros Lietuvos fondo įsteigtas apdovanojimas „Atviros visuomenės piliečio apdovanojimas“, skirtas už drąsų demokratinių vertybių puoselėjimą darbo, socialinėje ir visuomeninėje aplinkoje. Ankstesniais metais teikti „Žiniasklaidos balso“ ir „Gyvenimo nuopelnų“ apdovanojimai.

KAIP VYKSTA LAIMĖTOJŲ ATRANKA?

Laimėtojų atranka vyksta dviems etapais.

Pirmame etape institucijos, organizacijos, savivaldybės bei visi norintys asmenys gali nominuoti kandidatus vienoje iš nominacijų, pateikiant argumentus už kokius veiksmus arba nuopelnus nominantas siūlomas. Nominantai siūlomi tik už praėjusių metų poelgius, veiksmus, nudirbtus darbus ar vykdytas iniciatyvas. Pasibaigus kandidatūrų į apdovanojimus teikimams, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizuoja atrankos komisijos, sudarytos iš žmogaus teisių ir lygių galimybių srityje dirbančių ekspertų, posėdį, kurio metu apsvarsčius visus gautus pasiūlymus, į kiekvieną kategoriją atrenkami 3 nominantai tolimesniam balsavimui.

Antrojo atrankos etapo metu, visuomenė atviro internetinio balsavimo būdu kviečiama iš komisijos atrinktų 3 kandidatų atrinkti vieną laimėtoją kiekvienoje kategorijoje. Galutinis kiekvieno nominanto balas susideda iš komisijos ir atviro internetinio balsavimo rezultatų. Komisijos ir internetinio balsavimo rezultatai sudaro po 50 procentų galutinio balo. Nominantas savo nominacijoje turintis aukščiausią komisijos ir internetinio balsavimo suminį balą skelbiamas šios nominacijos laimėtoju.

Apdovanojimai organizuojami kartu su Lietuvos negalios organizacijų forumu, nacionaline LGBT teisių organizacija „LGL“ ir Moterų informacijos centru.  

Iniciatyva rengti tokio pobūdžio apdovanojimus Lietuvoje kilo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir NLĮF 2013–2014 metais. Pirmieji apdovanojimai surengti 2014 metais, Tarnybos vykdomo projekto „Įvairovė.lt“ rėmuose. 

Informaciniai partneriai: