lt
en
Veiklos administravimo skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
 3. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;
 4. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 5. pagal savo kompetenciją organizuoja žmogiškųjų išteklių valdymą, dokumentų srautų ir informacijos valdymą;
 6. nuolat bendrauja su Valstybės tarnybos departamentu, Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kitomis valstybės institucijomis savo kompetencijos ribose;
 7. rengia lygių galimybių kontrolieriaus įsakymų personalo, veiklos, atostogų bei kitais klausimais projektus;
 8. tvarko valstybės tarnautojų registrą, nuolat atnaujina duomenis valstybės tarnautojų registre;
 9. tvarko visus dokumentus, susijusius su personalo valdymu;
 10. lygių galimybių kontrolieriaus pavedimu, rengia atsakymų valdžios, valdymo ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat piliečiams įvairiais klausimais, esančiais lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijoje, projektus;
 11. konsultuoja darbuotojus personalo, dokumentų valdymo klausimais;
 12. rengia dokumentacijos planus, dokumentų apyrašus ir kitus dokumentus, reikalingus archyvui tvarkyti;
 13. tvarko ir paruošia dokumentus ilgam ir nuolatiniam saugojimui;
 14. suveda Archyvų departamento elektroninėje duomenų bazėje Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos dokumentų ir jų aprašų duomenis;
 15. užtikrina dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių laikymąsi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, prižiūri, kad išsiunčiami raštai atitiktų minėtų taisyklių reikalavimus;
 16. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;
 17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.