lt
en
Apie Tarnybą

TARNYBOS MISIJA 

Užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

 TARNYBOS VIZIJA

Lygias galimybes suvokianti visuomenė.

TARNYBOS VERTYBĖS

Profesionalumas, efektyvumas, nešališkumas, atvirumas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis įtvirtina asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

1999 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. 1999 m. balandžio 20 d. buvo paskirta pirmoji moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė. 1999 m. gegužės 25 d., vadovaujantis Konstitucijos 73 straipsnio nuostatomis, buvo įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo Seimo priimtas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Įsigaliojus Lygių galimybių įstatymui, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimas pakeistas į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o kontrolieriaus pareigybės pavadinimas – į lygių galimybių kontrolierių. Šis įstatymas išplėtė kontrolieriaus kompetenciją ir šiuo metu, pagal aktualią Lygių galimybių įstatymo redakciją, jam priskirta draudimo diskriminuoti dėl asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos priežiūra.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Kontrolierius, Seimo Pirmininko teikimu, skiriamas Seimo penkerių metų kadencijai, yra Seimui atskaitingas valstybės pareigūnas, atliekantis Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lygių galimybių įstatymų vykdymo priežiūrą. Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Prieš prisiekdamas, asmuo turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose iki savo kadencijos pabaigos.

Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija:

  • tiria skundus, atlieka tyrimus savo iniciatyva;
  • atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais;
  • vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą;
  • kontroliuoja Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, susijusių su lygių galimybių užtikrinimu, įgyvendinimą;
  • keičiasi turima informacija su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis. 

Nuo 2015 m. lygių galimybių kontrolieriaus pareigas eina Agneta Skardžiuvienė. 

Buvę kontrolieriai:

Edita Žiobienė* (2013-2015);

Aušrinė Burneikienė (1999-2013).

*2013 m. lapkričio 15 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-451 „Dėl lygių galimybių kontrolieriaus“ nuspręsta pavesti vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei eiti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, iki į šias pareigas bus paskirtas naujas lygių galimybių kontrolierius.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai 2019 m.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai (2019 m.)