lt
en
Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vyresnysis patarėjas

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vyresniojo patarėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka žiniasklaidos stebėseną lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, teikia siūlymus lygių galimybių kontrolieriui dėl esamos padėties gerinimo;
2. rengia lygių galimybių kontrolieriaus atliktų tyrimų, kitos veiklos apžvalgas, teikia įžvalgas dėl Tarnybos veiklos žinomumo;
3. atlieka nepriklausomas apžvalgas ir rengia ataskaitas diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais;
4. rengia straipsnius, pranešimus ir kitą informaciją lygių galimybių tema;
5. pataria lygių galimybių kontrolieriui, grupės vadovui, kitiems Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais;
6. didina Tarnybos žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį;
7. renka ir analizuoja Tarnybos veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką;
8. palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą;
9. koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;
10. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis Tarnybai strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tame tarpe ir užsienio šalių giminingomis organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis;
11. organizuoja susitikimus, pasitarimus, konferencijas ir kitus Tarnybos renginius;
12. administruoja Tarnybos interneto svetainę anglų kalba;
13. rengia informaciją anglų kalba apie Tarnybos veiklą interneto svetainėje, užsienio delegacijoms, užsienio partneriams, dalyvauja pristatant Tarnybos veiklą;
14. atlieka Tarnybos rengiamų leidinių peržiūrą, korekcijas, rengia vizualinį informacijos apipavidalinimą;         
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo ir lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

2021 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

1. parengti apžvalginius ekspertinius straipsnius apie pasirodžiusią lygių galimybių statistiką, indeksus, tyrimus, kitus duomenis arba su lygiomis galimybėmis susijusius dokumentus (ataskaitas, teisės aktus, strategijas);
2. parengti straipsnius, pranešimus, komentarus ar interviu apie aktualias lygių galimybių problemas;
3. parengti naujienas ar straipsnius anglų kalba Tarnybos svetainei www.lygybe.lt/en.