lt
en
E. skundas
Lygių galimybių kontrolieriui
E. SKUNDAS*
DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ PAŽEIDIMO

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens (toliau – Jūsų) lygios galimybės, turite teisę pateikti skundą lygių galimybių kontrolieriui.

Skundą galima paduoti per 3 mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo. Skundas, pateiktas praėjus šiam terminui, nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius nenusprendžia kitaip. Skundas bus ištirtas ir Jums atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Prireikus, skundo tyrimą kontrolierius gali pratęsti vienam mėnesiui.

Norėdami pateikti e. skundą, užpildykite žemiau esančius laukelius.

*Pateikdami skundą Lygių galimybių kontrolieriui, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (juridinio asmens kodas 188735591, adresas: S. Konarskio g. 35, 03123 Vilnius, tel. 8 5 205 0640, el. p. lygybe@lygybe.lt). Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų skundą. Jūsų duomenys Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų skundui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime išnagrinėti Jūsų skundo. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius) ir pasikonsultuoti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu Karoliu Čepu el. p. karolis.cepas@lygybe.lt.

I. Jūsų vardas, pavardė arba pavadinimas
Adresas:
Elektroninio pašto adresas:
Telefono numeris:
Gimimo metai:
Lytis:
Data
III. Pasirinkite pagrindą (priežastį), dėl kurio pajutote ne tokį palankų Jūsų vertinimą, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų vertinamas kitas asmuo (galite pasirinkti daugiau nei vieną):
II. Atstovo vardas, pavardė (jei yra)* (*Prie skundo pridėkite įgaliojimą atstovauti diskriminaciją patyrusį asmenį, žr. IX dalį)
IV. Kas pažeidė Jūsų lygias galimybes?
Vardas, pavardė arba pavadinimas:
V. Jums žinoma informacija apie pažeidėją
Skundžiamo asmens pareigos:
Elektroninio pašto adresas:
Telefono numeris:
VI. Aprašykite kaip, Jūsų manymu, buvo pažeistos Jūsų lygios galimybės.
VII. Pageidauju, kad pagal šį skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje būtų atliktas tyrimas ir prašau lygių galimybių kontrolieriaus:
Įvykio data:
Įvykio vieta:
VIII. Ar esate kreipęsi dėl šio įvykio į teismą ar į teisėsaugos instituciją (policiją, prokuratūrą ar kt.)?
IX. Ar esate kreipęsi į kitą instituciją dėl šio įvykio?
Lygių galimybių kontrolierius skundo nenagrinės, jei skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, yra nagrinėjamas arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme, taip pat jeigu dėl skunde keliamo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą. Lygių galimybių kontrolierius negali nagrinėti teismų teisėjų, prokurorų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.
Jei taip, nurodykite institucijos pavadinimą. Jeigu turite, pridėkite gauto atsakymo kopiją (žr. IX dalį).
XI. Ar sutinkate, kad informacija apie skundo dėl lygių galimybių pažeidimo tyrimą būtų teikiama visuomenės informavimo priemonėms?
X. Prie skundo galite pridėti dokumentus ar jų kopijas, kurie pagrįstų Jūsų skundą.