lt
en
Komunikacijos skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja Komunikacijos skyriaus darbuotojų darbą, formuoja tikslus ir uždavinius;

2. atsako už Komunikacijos skyriaus veiklą, uždavinių ir funkcijų vykdymą;

3. didina Tarnybos žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį, vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja ir kontroliuoja informacijos srautus;

4. kuria ir tobulina Tarnybos komunikacijos strategiją, rengia komunikacijos veiksmų planą;

5. konsultuoja lygių galimybių kontrolierių ir Tarnybos darbuotojus komunikacijos ir visuomenės informavimo klausimais, taip pat teikia siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

6. palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą;

7. organizuoja žiniasklaidos stebėseną/monitoringą lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, analizuoja Tarnybos veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką;

8. koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;

9. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis Tarnybai strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tame tarpe ir užsienio šalių giminingomis organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis;

10. rengia informaciją apie Tarnybos veiklą užsienio delegacijoms anglų kalba, dalyvauja pristatant Tarnybos veiklą;

11. atlieka Tarnybos interneto svetainės redaktoriaus funkcijas, administruoja interneto svetainės turinio valdymo sistemą, prižiūri ir atsako už interneto svetainės naujienų, pranešimų žiniasklaidai modulius, kitų svetainės puslapių informaciją;

12. prižiūri ir atsako už informaciją Tarnybos paskyrose socialiniuose tinkluose;

13. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;

14. organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais rengiant straipsnius ir reportažus lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;

15. rengia straipsnius ir pranešimus lygių galimybių tema;

16. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose su diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir jų atstovais, stiprina bendradarbiavimą diskriminacijos prevencijos srityje;

17. organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms;

18. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos praktikantų ir savanorių veiklą;

19. organizuoja Tarnybos veiklos komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje apibendrinimą Tarnybos metinei ataskaitai;

20. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;

21. dalyvauja Tarnybos vykdomų projektų, organizuojamų renginių, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje, pasitarimuose komunikacijos klausimais;

22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

2019 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

  1. Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų organizavimas ir viešinimas, komunikacijos apie renginį kampanijos organizavimas.
  2. Interneto svetainės www.lygybe.lt ir mobiliosios jos versijos atnaujinimo poreikių įvertinimas, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos ES 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimus. Reikalingų paslaugų turinio ir įgyvendinimo kaštų analizė. 
  3. Tarnybos įvaizdžio strategijos parengimas ir prekės ženklo (angl. Branding) sukūrimas.
  4. Tarnybos vidinės komunikacijos analizė ir rekomendacijų parengimas.
  5. Tarptautinės žmogaus teisių dienos paminėjimui skirto renginio organizavimas.