lt
en
Naujienos

Kontrolierė ir moterų teisių aktyvistės sutarė: privalu gerinti teisinę lyčių lygybės bazę

Spalio 15 d. lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė susitiko su Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos narėmis. Daug dėmesio susitikime skirta galimoms Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo (MVLGĮ) pataisoms – Tarnybos ir nevyriausybinių organizacijų atstovės sutaria, kad lyčių lygybę įtvirtinanti teisinė bazė šalyje turėtų būti tobulinama.

Įstatymo spragos

Susitikimo pradžioje B. Sabatauskaitė pristatė Tarnybos darbo praktiką ir diskriminacijos dėl lyties pavyzdžius. Paskutinis viešai nuskambėjęs lygių galimybių kontrolierės sprendimas – priekabiavimo dėl lyties atvejis LITEXPO organizuotoje „Expo 2020“ gido-vertėjo atrankoje. Jos metu kandidatės klausinėta apie jos privatų gyvenimą, vaiko priežiūrą ir motinystę. Pagal MVLGĮ, iš darbo ieškančių asmenų draudžiama reikalauti informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus atskirai numatytus atvejus), privatų gyvenimą ar šeimos planus. Ši nuostata yra vienintelė, leidžianti Tarnybai iš dalies nagrinėti problemas, kai moterys ar vyrai patiria diskriminaciją dėl savo šeiminių įsipareigojimų. Akivaizdu, kad lyčių lygybė su šeiminiu gyvenimu susijusi ne tik darbo pokalbiuose, tad, B. Sabatauskaitės teigimu, būtų tikslinga MVLGĮ ir Lygių galimybių įstatymą papildyti draudimu diskriminuoti dėl šeiminės padėties. Tuomet žmonės būtų apsaugoti nuo diskriminacijos dėl vaikų turėjimo arba neturėjimo, šeiminio statuso ir kitų šeiminių įsipareigojimų visose šiais įstatymais reglamentuojamose srityse.

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos atstovė Vanda Juršėnienė taip pat pristatė, kokie MVLGĮ pakeitimai didintų įstatymo taikymo efektyvumą. Ji atkreipė dėmesį, jog šiuo metu galiojantis MVLGĮ sudaro prielaidas valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nevykdyti pareigos įgyvendinti moterų ir vyrų lygių teisių užtikrinimo.

MVLGĮ numato, kad minėtos įstaigos privalo užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės moterims ir vyrams. Institucijos taip pat įpareigotos rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti (jas įtvirtinti strateginiuose dokumentuose), remti to siekiančias programas. V. Juršėnienė atkreipė dėmesį, kad įstatyme trūksta aiškios formuluotės, jog šios pareigos nevykdymas yra pažeidimas. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos vardu ji siūlo įstatymą papildyti nurodymu įstaigoms viešai atsiskaityti už lyčių lygybės užtikrinimo priemonių įgyvendinimą. Jos turėtų nusimatyti rodiklius, ataskaitose skelbti priemonėmis pasiektus rezultatus.

Be to, aptartas ir priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo draudimo vartotojų teisių srityje trūkumas.

Pasak lygių galimybių kontrolierės, šie siūlymai tikrai labai svarbūs ir aktualūs. „Viliuosi, kad organizacijos juos pristatys ir įstatymų leidėjui – Seimo nariams – kurie ir turi galią įtvirtinti naujas teisines normas“, – po susitikimo sakė B. Sabatauskaitė.

Ypatingas dėmesys savivaldai

Moterų teisių organizacijų atstovės taip pat pabrėžė įdirbio kiekvienoje savivaldybėje svarbą. Anot jų, savivaldybių specialistams dažnai trūksta praktinių žinių, kaip lyčių lygybės dėmenį įtraukti į strateginių planų rengimą, kaip rengti konkrečias moterų ir vyrų padėtį gerinančias priemones.

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos pirmininkė Audronė Kisielienė kalbėjo, kad mato ilgalaikio bendradarbiavimo su Tarnyba perspektyvą. „Savivaldybių specialistų lygmeniu labai reikia konsultacijų ir pokalbių. Taip pat reikalingi gerosios praktikos pavyzdžiai, jų visuomet trūksta. Siūlytume sukurti pažangesnių savivaldybių tinklą“, – būdus, kaip būtų galima padėti savivaldai, vardijo ji.

B. Sabatauskaitė džiaugėsi, kad Tarnyba kartu su Lietuvos moterų lobistine organizacija įgyvendina projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ bei dėkojo jame dalyvaujančioms ekspertėms. Bendradarbiaujant sukurti nemokami elektroniniai mokymai, skirti savivaldybių darbuotojams. Juose aiškiai ir interaktyviai pateikiami pagrindiniai lyties aspekto integravimo principai. Kontrolierė pakvietė moterų organizacijų nares juos rekomenduoti savivaldybėms, kuriose dirba. Be to, ji pristatė sukurtą žemėlapį, kuriame, pagal statistinius duomenis, atsispindės lyčių lygybės padėtis atskirose savivaldybėse. Šiuo metu Tarnybos ekspertės Lietuvos savivaldybėse veda seminarus, kaip naudotis šiuo interaktyviu stebėsenos įrankiu.

Susitikime dalyvavo lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Tarnybos grupių vadovai Vytis Muliuolis ir Mintautė Jurkutė, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos pirmininkė  Audronė Kisielienė, Marijampolės apskrities moters veiklos centro pirmininkė Adolfina Blauzdžiūnienė, Mykolo Romerio universiteto Lyčių ekonomikos laboratorijos ekspertė Vanda Juršėnienė, Socialinių inovacijų fondo atstovė Daiva Damulevičienė, Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos vadovė Jurgita Cinskienė.