lt
en
Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;

2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

3. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

4. organizuoja lygių galimybių integravimo priemonių įgyvendinimo procesą;

5. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;

6. konsultuoja Tarnybos darbuotojus lygių galimybių integravimo klausimais;

7. lygių galimybių kontrolieriaus nurodymu palaiko ryšius su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje;

8. koordinuoja užsienio valstybių delegacijų, pareigūnų, tarptautinių organizacijų atstovų ir kitų svečių vizitus Tarnyboje;

9.  koordinuoja Lygių galimybių kontrolieriaus ir Tarnybos darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose;

10. sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie tarptautinę Tarnybos veiklą ir ją pateikia interneto puslapyje;

11. organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos lygių galimybių integravimo srityje apibendrinimą Tarnybos metinei ataskaitai;

12. organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos metinės veiklos ataskaitos santraukos vertimą į anglų kalbą;

13. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių galimybių klausimais įgyvendinimą;

14. Organizuoja finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti paiešką;

15. analizuoja finansavimo projektams gavimo galimybes, identifikuoja finansavimo privalumus ir trūkumus;

16. rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms dėl paramos projektams lygių galimybių klausimais įgyvendinimo;

17. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene;

18. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;

19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

2019 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

  1. 2019 m. kovo 28 d. organizuoti Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.
  2. Siekti nacionalinės žmogaus teisių institucijos statuso suteikimo Tarnybai, atitinkamoms Jungtinių Tautų struktūroms pateikiant paraišką dėl nacionalinės žmogaus teisių institucijos statuso suteikimo.
  3. Rengti ir teikti paraiškas tarptautinėms ir nacionalinėms  institucijoms bei fondams dėl finansinės paramos projektams lygių galimybių integravimo klausimais.
  4. Organizuoti tarptautinę konferenciją efektyvaus teisės į asmens lytinės tapatybės pripažinimą įgyvendinimo tema.