lt
en
Naujienos

Švedų dėmesys lygių galimybių užtikrinimui: apsilankymas Švedijos Karalystės Lygybės ombudsmeno įstaigoje

Vasario 23 dieną lygių galimybių kontrolierė ir Tarnybos darbuotojai lankėsi Švedijos Karalystės Lygybės ombudsmeno įstaigoje. Apsilankymo metu švedų  kolegos supažindino su institucijos darbu ir veiklos sritimis.

Švedijos Lygybės ombudsmeno įstaiga yra nepriklausoma institucija, veikianti nuo 2009 metų, apjungus 4 iki tol skirtingų diskriminacijos pagrindų klausimais veikusias ombudsmenų institucijas. Žmogaus teisių gynimas bei įstatymų priežiūra Švedijoje turi gilias šaknis. Pati pirma visame pasaulyje ombudsmeno įstaiga – „Parliamentary Ombudsman“ (Seimo kontrolierių įstaigos Lietuvoje atitikmuo) – Švedijoje pradėjo veikti dar 1810 metais,  tad švedai, kaip jie patys sako, „ombudsmeno idėją nešioja savo kraujyje nuo pat gimimo“. Specializuota institucija lygių galimybių klausimais Švedijoje veikia nuo 1971 metų. Kitos Europos šalys žmogaus teisių ir lygių galimybių institucijas savo šalyse steigė vadovaudamosis jų pavydžiu ir modeliu.

Švedijos lygių galimybių institucija yra atskaitinga Švedijos Vyriausybei bei apima dvi pagrindines veiklos sritis: lygių galimybių skatinimą visuomenėje ir įstatymų priežiūrą.

Institucijos mandatas  labai platus. Pagrindinis įstatymas - Diskriminacijos aktas - saugo nuo diskriminacijos darbo santykių, švietimo,  prekių ir paslaugų, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, socialinio draudimo, bei kitose visuomenės gyvenimo srityse. Įstatymas draudžia diskriminuoti asmenis dėl lyties, lytinės tapatybės ir lyties raiškos, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, negalios, seksualinės orientacijos ir amžiaus. Kontrolierius taip pat tiria skundus darbo srityje, susijusius su vaiko priežiūros atostogomis. Pernai metais ištirti 2 382 skundai dėl diskriminacijos. Daugiausiai skundų ištirta dėl diskriminacijos negalios ir etninės priklausomybės pagrindais.

Institucija daug dėmesio skiria visuomenės informavimui ir švietimui apie lygias galimybes, užsako ir patys atlieka tyrimus, teikia rekomendacijas dėl aktų pakeitimo bei kitų antidiskriminacinių priemonių skatinimo. Ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su nevyriausybiniu sektoriumi. Švedijoje nevyriausybinis sektorius žmogaus teisių srityje yra labai platus ir veiklus, veikia stiprios organizacijos, atstovaujančios diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas visuomenės grupes.

Be skundų tyrimo taip pat veikia teisminio bylinėjimosi skyrius, kuris gautų skundų pagrindu bei įvertinus skundžiamo atvejo ar problemos platumą ir pritaikomumą platesnei visuomenei, veda strategines bylas teismuose. Įspūdį kelia dėmesys skiriamas gautų skundų analizei, lygių galimybių pažeidimų tendencijų nustatymui ir moksliniams tyrimams: institucijoje veikia atskiras tyrimų skyrius, kuriame dirba mokslinį išsilavinimą skirtingose srityse turintys darbuotojai.  Institucijoje dirba 95 asmenys.

Vizitas Švedijos Lygybės ombudsmeno įstaigoje praturtino ir pagilino Tarnybos darbuotojų žinias, bei sustiprino ryšius su Švedijoje veikiančia lygybės institucija. Kadangi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra vienintelė nepriklausoma institucija, dirbanti lygių galimybių srityje Lietuvoje, buvo labai naudinga su kolegomis Švedijoje pasikonsultuoti rūpimais klausimais bei pasidalinti gerąja patirtimi. Kelionėje Tarnybos darbuotojus lydėjo Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorijos vadovė dr. Eglė Krinickienė.  Vizitas organizuotas padedant Švedijos ambasadai Lietuvoje. 

Tarnybos darbuotojai ir dr. Eglė Krinickienė kartu su Lygybės ombudsmeno įstaigos teisminio bylinėjimosi skyriaus vadovu Martin Mörk.