lt
en
Komunikacijos skyrius

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Komunikacijos skyrius (toliau – ir skyrius) yra savarankiškas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba) struktūrinis padalinys, atskaitingas įstaigos vadovui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lygių galimybių kontrolieriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą.

3. Skyriaus veiklos tikslas – įgyvendinti Lygių galimybių kontrolieriaus strateginius tikslus komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje, didinti Tarnybos žinomumą visuomenėje ir rengti siūlymus komunikacijos strategijos tobulinimo klausimais.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. Užtikrinti Tarnybos veiklos viešumą;

4.2. Informuoti visuomenę apie lygių galimybių užtikrinimą ir vykdyti diskriminacijos prevenciją;

4.3. Didinti visuomenės pasitikėjimą Tarnyba ir Tarnybos teigiamą įvaizdį;

4.4. Vykdyti Tarnybos nacionalinį bendradarbiavimą;

4.5. Užtikrinti Tarnybos komunikacijos efektyvumą.

5. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.1. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. Teikia informaciją visuomenei apie Tarnybos vykdomą veiklą;

5.2. Administruoja Tarnybos interneto svetainę ir paskyras socialiniuose tinkluose;

5.3. Rengia tekstus ir pranešimus apie Tarnybos vykdomą veiklą;

5.4. Palaiko ir stiprina ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia jiems informaciją apie Tarnybos veiklą, rengia pranešimus žiniasklaidai apie Tarnybos veiklą, gautus skundus ir atliktus tyrimus;

5.5. Vykdo žiniasklaidos stebėseną lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;

5.6. Rengia informaciją apie Tarnybos veiklą užsienio delegacijoms anglų kalba, dalyvauja pristatant Tarnybos veiklą.

6. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai lygių galimybių tema ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;

6.2. Organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;

6.3. Organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais rengiant straipsnius ir reportažus lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;

6.4. Rengia Tarnybos veiklos komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje apibendrinimą Tarnybos veiklos metinei ataskaitai;

6.5. Organizuoja Tarnybos metinės veiklos ataskaitos pristatymą visuomenei;

6.6. Organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms;

6.7. Organizuoja ir dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, diskusijose, konferencijose ir kituose renginiuose lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;

6.8. Teikia informaciją, paaiškinimus ir komentarus lygių galimybių klausimais pareiškėjams socialiniame tinkle „Facebook“. Rengiant atsakymus pareiškėjams pasitelkia Tarnybos teisininkus ir kitus darbuotojus;

6.9. Dalyvauja Tarnybos vykdomų projektų, organizuojamų renginių, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje, pasitarimuose komunikacijos klausimais. 

7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.3. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. Dalyvauja formuojant Tarnybos teigiamą įvaizdį visuomenėje;

7.2. Organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose su diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir jų atstovais, stiprina komunikaciją su jomis, teikia informaciją apie teisių apsaugą;

7.3. Užtikrina informacijos prieinamumą apie Tarnybos kompetenciją, lygių galimybių kontrolieriaus priimamus sprendimus ir vykdomą veiklą Tarnybos komunikacijos priemonėse;

7.4. Organizuoja visuomenės pasitikėjimo Tarnyba apklausos vykdymą ir atlieka rezultatų analizę ir vertinimą; 

7.5. Teikia lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams konsultacijas ir pasiūlymus visuomenės pasitikėjimo stiprinimo klausimais.          

8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.4. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

8.1. Organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, švietimo įstaigų ir kitų Tarnybai strategiškai svarbių ar prioritetinių tikslinių grupių atstovais;

8.2. Vysto ir stiprina žmogaus teisių aktyvistų, nuomonės lyderių tinklą lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;

8.3. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos praktikantų ir savanorių veiklą;

9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.5. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

9.1. atsižvelgiant į Tarnybos strateginius ir veiklos tikslus, teikia siūlymus dėl komunikacijos strategijos kūrimo ir tobulinimo;

9.2. atsižvelgiant į Tarnybos komunikacijos strategiją, rengia komunikacijos veiksmų planą, formuoja užduotis;

9.3. teikia siūlymus Tarnybos strateginiam veiklos planui, metų veiksmų planui;

9.4. veda ir prižiūri paklausimų socialiniame tinkle „Facebook“ registrą;

9.5. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose komunikacijos klausimais;

9.6. teikia lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams konsultacijas ir pasiūlymus visuomenės informavimo ir komunikacijos klausim

9.7. renka ir analizuoja informaciją apie Tarnybos veiklos pristatymą žiniasklaidos priemonėse.

10. Skyrius pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. teikti pasiūlymus lygių galimybių kontrolieriui skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

11.2. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus skyriaus funkcijoms vykdyti;

11.3. pasitelkti kitus Tarnybos darbuotojus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

11.4. skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauti su kitai Tarnybos padaliniais, kitų institucijų specialistais;

11.5. atstovauti Tarnybos interesus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos ribose;

11.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi pareigas:

12.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veikl

12.2. laiku atlikti pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriaus struktūrą, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina lygių galimybių kontrolierius.

14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų lygių galimybių kontrolierius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus lygių galimybių kontrolieriui. Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo vadovavimo funkcijas atlieka kitas lygių galimybių kontrolieriaus įgaliotas skyriaus darbuotojas.

15. Skyriaus vedėjas:

15.1. atsako už skyriaus vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas

15.2. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;

15.3. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, formuoja tikslus ir uždavinius;

15.4. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

15.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

15.6. kuria ir tobulina Tarnybos komunikacijos strategiją, vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, rengia komunikacijos veiksmų planą;

15.7. organizuoja ir kontroliuoja informacijos srautus;

15.8. organizuoja bendravimą ir bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais;

15.9. organizuoja žiniasklaidos stebėseną/monitoringą lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, analizuoja Tarnybos veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką;

15.10. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis Tarnybai strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tame tarpe ir užsienio šalių giminingomis organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis;

15.11. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;

15.12. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose su diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir jų atstovais, stiprina bendradarbiavimą diskriminacijos prevencijos srityje;

15.13. organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms;

15.14. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos praktikantų ir savanorių veiklą;

15.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus jo kompetencijos klausimais.

16. Skyriaus darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

17. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________