lt
en
Vyresnysis patarėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Atlieka žiniasklaidos stebėseną lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, teikia siūlymus lygių galimybių kontrolieriui dėl esamos padėties gerinimo.

2. Rengia lygių galimybių kontrolieriaus atliktų tyrimų, kitos veiklos apžvalgas, teikia įžvalgas dėl Tarnybos veiklos žinomumo.

3. Atlieka nepriklausomas apžvalgas ir rengia ataskaitas diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais.

4. Rengia straipsnius, pranešimus ir kitą informaciją lygių galimybių tema.

5. Pataria lygių galimybių kontrolieriui, skyriaus vedėjui, kitiems Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais.

6. Didina Tarnybos žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį.

7. Renka ir analizuoja Tarnybos veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką.

8. Palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą.

9. Koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose Tarnybos veiklos klausimais.

10. Organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis Tarnybai strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tame tarpe ir užsienio šalių giminingomis organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis.

11. Organizuoja susitikimus, pasitarimus, konferencijas ir kitus Tarnybos renginius.

12. Administruoja Tarnybos interneto svetainę anglų kalba.

13. Rengia informaciją anglų kalba apie Tarnybos veiklą interneto svetainėje, užsienio delegacijoms, užsienio partneriams, dalyvauja pristatant Tarnybos veiklą.

14. Atlieka Tarnybos rengiamų leidinių peržiūrą, korekcijas, rengia vizualinį informacijos apipavidalinimą.         

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

2019 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

  1. Parengti analitinius straipsnius, komentarus, ar interviu apie aktualias lygių galimybių problemas.
  2. Vykdyti Tarnybos vardo paminėjimo monitoringą.
  3. Parengti naujienas ar straipsnius anglų kalba Tarnybos svetainei www.lygybe.lt/en