lt
en
Skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;

2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

3. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;

4. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

5. užtikrina, kad skyriaus darbuotojai vykdytų Kontrolieriaus pavedimus, sprendimų ir kitų raštų projektus rengtų kvalifikuotai ir laikydamiesi nustatytų terminų, formuoja ir užtikrina vienodą tos pačios tematikos skundų tyrimo praktiką, prižiūri, kaip vykdomos Kontrolieriaus rekomendacijos;

6. kontroliuoja, ar visi skyriaus darbuotojams priskirtų skundų tyrimo duomenys suvesti į Tarnybos duomenų valdymo sistemą;

7. kontrolieriaus pavedimu tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

8. stebi reklaminius skelbimus, publikacijas, susijusias su Tarnybos veikla, visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius Tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja Kontrolierių;

9.  visuomenės informavimo priemonėse nustačius galimus Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų pažeidimo požymius, parengia sprendimo pradėti tyrimą Kontrolieriaus iniciatyva projektą;

10. savo kompetencijos ribose rengia teisės aktų projektus, užtikrinant lygių teisių įgyvendinimą;

11. analizuoja Tarnyboje vykdomus tyrimus, rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus ir pan;

12. konsultuoja interesantus Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir Lygių galimybių įstatymo taikymo klausimais bei kitais klausimais, susijusiais su galimu diskriminavimu. Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą Kontrolieriui bei suteikia kitą teisinę pagalbą;

13. rengia raštų projektus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei valdžios, valdymo ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais Tarnybos kompetencijos ribose;

14. savo kompetencijos ribose atstovauja Tarnybai teismuose, kitose valstybės institucijose;

15. kontrolieriaus pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje;

16. kontrolieriaus pavedimu savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.);

17. kontrolieriaus pavedimu analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimų projektus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

18. derina Tarnyboje gautus kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl šių projektų atitikimo lygių galimybių principams;

19. priima ir teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis Tarnybos veiklos klausimais;

20. teikia siūlymus rengiant Tarnybos strateginio veiklos plano projektą;

21. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;

22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

2019 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

  1. Teisės skyriuje užtikrinti efektyvią tyrimų dėl diskriminacijos, paklausimų nagrinėjimo eigą teisės aktuose nustatytais terminais.
  2. Dalyvauti Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos steigime ir aktyviai dalyvauti organizuojant efektyvų Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos vykdymą.
  3. Užtikrinti tinkamą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/54/ES priemonių įgyvendinimą.
  4. Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones.