lt
en
Teisės skyrius

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Teisės skyriaus nuostatai reglamentuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba) Teisės skyriaus (toliau – ir skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
 2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos struktūrinis padalinys, atskaitingas įstaigos vadovui.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lygių galimybių kontrolieriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą.
 4. Teisės skyriaus tikslas – užtikrinti Tarnybos veiklos nuoseklumą ir tęstinumą, tinkamai ir laiku įgyvendinti Tarnybos veiklos funkcijas.

 II SKYRIUS

 UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. pagal kompetenciją prižiūrėti, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos lygios teisės ir vykdomi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymai;

5.2. pagal kompetenciją rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauti juos rengiant, užtikrinti pateiktų vertinti teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams;

5.3. pagal kompetenciją padėti užtikrinti Tarnybos organizacinės veiklos efektyvumą;

 1. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 5.1. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. lygių galimybių kontrolieriaus (toliau – ir Kontrolierius) pavedimu tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

6.2. stebi reklaminius skelbimus, publikacijas, susijusias su Tarnybos veikla, visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius Tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja Kontrolierių;

6.3. visuomenės informavimo priemonėse nustačius galimus Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų pažeidimo požymius, parengia sprendimo pradėti tyrimą Kontrolieriaus iniciatyva projektą; 

6.4. konsultuoja besikreipiančius piliečius Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir Lygių galimybių įstatymo taikymo klausimais, bei kitais klausimais, susijusiais su galimu diskriminavimu. Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą Kontrolieriui, bei suteikia kitą teisinę pagalbą.

6.5. savo kompetencijos ribose atstovauja Tarnybai teismuose, kitose valstybės institucijose, rengia dokumentus šioms institucijoms;

6.6. Kontrolieriaus pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje;

6.7. savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.);

 1. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 5.2. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. savo kompetencijos ribose rengia teisės aktų projektus, užtikrinant lygių teisių įgyvendinimą;

7.2. Kontrolieriaus pavedimu analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimų projektus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.3. derina Tarnyboje gautus kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl šių projektų atitikimo lygių galimybių principams;

7.4. rengia atsakymų projektus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei valdžios, valdymo ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais Tarnybos kompetencijos ribose.

 1. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 5.3. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

8.1. analizuoja Tarnyboje vykdomus tyrimus, rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus ir pan.;

8.2. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

8.3. priima ir teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis Tarnybos veiklos klausimais;

8.4. Kontrolieriaus pavedimu rengia susirašinėjimo su kitomis įstaigomis, organizacijomis raštų projektus;

8.5. teikia siūlymus rengiant Tarnybos strateginio veiklos plano projektą; 

8.6. skyrius pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. teikti pasiūlymus Kontrolieriui skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

9.2. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus skyriaus funkcijoms vykdyti;

9.3. pasitelkti kitus Tarnybos darbuotojus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

9.4. skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauti su kitais Tarnybos padaliniais, kitų institucijų specialistais;

9.5. atstovauti Tarnybos interesus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus kompetencijos ribose;

9.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi pareigas:

10.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą;

10.2. laiku atlikti pavestas funkcijas;

                

IV SKYRIUS

 DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriaus struktūrą, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina lygių galimybių kontrolierius.
 2. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų lygių galimybių kontrolierius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui. Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo vadovavimo funkcijas atlieka kitas lygių galimybių kontrolieriaus įgaliotas skyriaus darbuotojas.
 3. Skyriaus vedėjas:

13.1. atsako už skyriaus vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

13.2. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;

13.3. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

13.4. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

13.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

13.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus jo kompetencijos klausimais.

 1. Skyriaus darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių prašymai, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
 2. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu.