lt
en
Asmens duomenų apsauga

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos įstatymais, garantuoja visų pareiškėjų asmens duomenų apsaugą.

Teisę į asmens duomenų saugumą ir privataus gyvenimo neliečiamumą suvokiame kaip pamatinę žmogaus teisę, todėl sekame Europos Sąjungoje vykstančią reformą ir esame pasiruošę įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, įsigaliosiantį 2018 m. pavasarį.

Kiekvienas žmogus Lietuvoje turi 4 asmens duomenų apsaugos teises, kurias užtikrinti privalo asmeninę informaciją naudojanti organizacija ar fizinis asmuo:

TEISĖ ŽINOTI. Žmogus, besikreipiantis į instituciją, turi teisę žinoti, kokias tikslais bus naudojami jo asmens duomenys.

TEISĖ SUSIPAŽINTI. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiems duomenų gavėjams teikiami.

TEISĖ IŠTAISYTI, SUNAIKINTI, SUSTABDYTI. Asmuo turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis. Jis gali reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Žmogus taip pat turi teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai surinktus duomenis ar sustabdyti tokių duomenų tvarkymą.

TEISĖ NESUTIKTI. Kai asmens duomenis įmonė tvarko vykdydama įstatymu pavestas pareigas, asmuo turi teisę nesutikti, kad šie duomenys būtų tvarkomi. Jis turi pateikti rašytinį prašymą ir teisiškai pagrįsti tokio nesutikimo priežastis.  

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, šios teisės bus papildytos dar trimis: teise reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teise apriboti duomenų tvarkymą, teise į duomenų perkeliamumą.

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. 8 706 63827, el. p. vytis.muliuolis@lygybe.lt.

Daugiau informacijos:

Asmens duomenų apsaugos teisių atmintinė

 

Asmens duomenų tvarkymo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje taisyklės