lt
en
Veiklos administravimo skyriaus viešojo administravimo vyriausiasis specialistas

Veiklos administravimo skyriaus viešojo administravimo vyriausiojo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atsako už Tarnybos viešųjų pirkimų planavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, ataskaitų parengimą ir sutarčių vykdymo priežiūrą;
2. atsako už materialinių vertybių tinkamą naudojimą, tinkamą apskaitą, išdavimą ir saugojimą;
3. laiku aprūpina darbuotojus reikalingomis kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis;
4. koordinuoja paslaugų teikėjų darbą, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
5. lygių galimybių kontrolieriaus pavedimu rengia arba dalyvauja rengiant įsakymų ir kitų dokumentų projektus Tarnybos kompetencijos klausimais;
6. priima, skenuoja, registruoja ir tvarko Tarnybos gaunamą ir išsiunčiamą korespondenciją, užtikrina, kad užduotys būtų vykdomos nustatytu laiku;
5. priima ir teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis Tarnybos veiklos klausimais;
6. planuoja lygių galimybių kontrolieriaus darbotvarkę, padeda organizuoti pasitarimus, susirinkimus, susitikimus;
7. priima į Tarnybą atvykstančius interesantus, svečius, organizuoja jų priėmimą pas lygių galimybių kontrolierių ar kitą Tarnybos darbuotoją;
8. užtikrina reprezentacinių prekių tikslingą naudojimą ir apskaitą;
9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.