lt
en
Vyriausiasis specialistas (administravimo klausimais)

Vyriausiojo specialisto administravimo klausimais pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atsako už Tarnybos viešųjų pirkimų planavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, ataskaitų parengimą ir sutarčių vykdymo priežiūrą;

2. atsako už materialinių vertybių tinkamą naudojimą, tinkamą apskaitą, išdavimą ir saugojimą;

3. laiku aprūpina darbuotojus reikalingomis kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis;

4. koordinuoja paslaugų teikėjų darbą, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

5. lygių galimybių kontrolieriaus pavedimu rengia arba dalyvauja rengiant įsakymų ir kitų dokumentų projektus Tarnybos kompetencijos klausimais;

6. priima, skenuoja, registruoja ir tvarko Tarnybos gaunamą ir išsiunčiamą korespondenciją, užtikrina, kad užduotys būtų vykdomos nustatytu laiku;

5. priima ir teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis Tarnybos veiklos klausimais;

6. planuoja lygių galimybių kontrolieriaus darbotvarkę, padeda organizuoti pasitarimus, susirinkimus, susitikimus; 

7. priima į Tarnybą atvykstančius interesantus, svečius, organizuoja jų priėmimą pas lygių galimybių kontrolierių ar kitą Tarnybos darbuotoją;

8. užtikrina reprezentacinių prekių tikslingą naudojimą ir apskaitą;

9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.