lt
en
Naujienos

Patyriau diskriminaciją darbe. Kur kreiptis?

Autorė: Jomilė Vaskelaitė

Susidūrus su diskriminacija darbo aplinkoje yra svarbu ją pastebėti, kritiškai įvertinti ir kreiptis į tokius pažeidimus tiriančias institucijas. Lygių galimybių kontrolierė pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų skundus dėl diskriminacijos darbe, tačiau, atitinkamai nuo situacijos ir savo lūkesčių, gyventojai turėtų žinoti, kada reikėtų kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o kada – kitur ir ko galima tikėtis iš skirtingų institucijų.  

Pagal Lygių galimybių įstatymą bei Darbo kodeksą, darbdavys privalo visus darbuotojus traktuoti vienodai, nepriklausomai nuo jų asmens tapatybės bruožų (pavyzdžiui, lyties, tautybės, negalios, amžiaus ir kitų). Jei taip nėra, apie diskriminaciją pirmiausiai reikėtų informuoti tiesioginį vadovą (-ę). Jei jis (-i) nesiima veiksmų, arba pats (-i) diskriminuoja, reikėtų kreiptis į vieną iš atitinkamų institucijų. Pagrindinės institucijos Lietuvoje, tiriančios diskriminacijos atvejus darbo aplinkoje yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinė darbo inspekcija ir Valstybinė darbo ginčų komisija. 

  • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje. Institucija prižiūri Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų įgyvendinimą. 
  • Valstybinė darbo inspekcija (VDI) reguliuoja darbo santykius, sprendžia darbo ginčus bei šviečia visuomenę darbo teisės klausimais, vykdo darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, prižiūri Darbo kodekso įgyvendinimą. 
  • Valstybinė darbo ginčų komisija yra privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius bei kolektyvinius darbo ginčus dėl darbo teisės pažeidimų. Ji glaudžiai bendradarbiauja su VDI, tačiau specializuojasi ne tyrimų ar diskriminacijos konstatavimo, kaip pastaroji, o darbo ginčų sprendimo ir sankcijų skyrimo srityse. 

Apsaugos nuo diskriminacijos darbe srityje šios institucijos veikia taip: 

Institucija

Dėl kokios diskriminacijos[1] galima kreiptis

Kuo institucija gali padėti?

Kaip galima kreiptis?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Galima kreiptis, jei patyrėte diskriminaciją dėl savo lyties, rasės, tautybės, pilietybės[2], kalbos, kilmės, socialinės padėties[3], tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos. 

Nustato, ar diskriminacijos faktas buvo. Ekspertinės kontrolierės išvados pareiškėjui neatlygina patirtos žalos. Dėl diskriminacijos patirtą turtinę ir neturtinę žalą gali įpareigoti atlyginti tik teismas. Tačiau Tarnyba pažeidėjui gali pateikti rekomendacijas, įspėjimą, įpareigoti nutraukti diskriminacinę reklamą arba skirti administracinę baudą. Daugiau informacijos galite rasti čia

Skundą galima atsiųsti elektroniniu paštu, paštu arba užpildyti e-skundo formą. Kaip pateikti skundą rasite čia

Valstybinė darbo inspekcija

Galima kreiptis, jei patyrėte diskriminaciją dėl savo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką, kitų aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.

Konstatuoja diskriminacijos pažeidimo faktą ir nukreipia jį nagrinėti į Valstybinę darbo ginčų komisiją.

Norėdami pateikti skundą, spauskite čia. Skundo pavyzdinę formą rasite čia.

Valstybinė darbo ginčų komisija

Galima kreiptis, jei patyrėte diskriminaciją dėl savo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką, kitų aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.

Pateikia sprendimą (situacijos vertinimą). Ir darbo ginčų komisija, ir teismas turi teisę asmenį grąžinti į darbą nustačius neteisėtą atleidimą, priteisti turtinę ar neturtinę žalą, skirti baudas ar delspinigius. Darbo ginčų komisijoje ginčo šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra priteisiamos. Jeigu asmenys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, gali jį apskųsti teismui. Abipusiu ginčo šalių sutarimu galima sudaryti taikos sutartį.

Lietuvoje veikia lygiateisės 22 darbo ginčų komisijos. Į komisiją kreiptis  reikia pagal savo gyvenamąją vietą. Kontaktų sąrašą rasite čia. Skundo pildymo formą rasite čia

 

PASTABA. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu parengė nemokamus e-mokymus darbuotojams ir darbdaviams apie tai, kaip atpažinti diskriminaciją darbe. Daugiau informacijos rasite https://www.lygybesplanai.lt/mokymai/.

 

[1] Priekabiavimas,  seksualinis priekabiavimas ir nurodymas diskriminuoti taip pat laikomi diskriminacija.

[2]Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.

[3] Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis, studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.